Informacje i dokumenty związane ze śmiercią Członka OFE

 

Środki z II filaru (OFE) są dziedziczone. Dlatego należy zgłosić śmierć Członka OFE. Zobacz, jak to zrobić.

Co zrobić w przypadku śmierci Członka OFE?

Zgłoszenia śmierci uczestnika OFE można dokonać :

 • poprzez kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 801 20 30 40 dla użytkowników telefonów komórkowych:  22  522 71 24.
 • osobiście – udając się do najbliższego oddziału ING (lista placówek).
 • listownie, przesyłając stosowne dokumenty.

Jeśli dzwonisz do OFE musisz podać:

-  dane identyfikacyjne zmarłego: numer rachunku w OFE lub numer PESEL oraz imię i nazwisko

- swoje dane : imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz nr telefonu kontaktowego.

Do wszystkich uprawnionych (współmałżonek, osoby uposażone) zostanie wysłana korespondencja zawierająca niezbędne formularze oraz informacje o potrzebnych dokumentach, które należy przesłać na adres funduszu, aby świadczenie mogło zostać wypłacone.

Więcej

Komu należne są środki po śmierci Członka OFE?

 

Jeśli Członek OFE nie ma małżonka lub żyje w rozdzielności majątkowej, to środki zgromadzone na jego OFE zostaną przekazane osobom uposażonym. Jeżeli Członek OFE nie dokonał wskazania uposażonych, lub uposażeni zmarli przed Członkiem OFE, środki należne są prawnym spadkobiercom Członka OFE.

Jeśli Członek OFE ma wspólność majątkową ze swoim małżonkiem, to połowa środków zgromadzonych na rachunku Członka OFE w okresie, gdy pozostawał on w małżeńskiej wspólności majątkowej należna jest jego współmałżonkowi. Wypłata dla współmałżonka może być zrealizowana jedynie, jako wypłata transferowa na rachunek tego współmałżonka w OFE.

Jeżeli współmałżonek nie posiada OFE rachunek taki zostanie mu otworzony przez OFE, którego członkiem był zmarły. Pozostałe na rachunku zmarłego Członka OFE środki należne są wskazanym przez niego osobom Uposażonym. Środki te mogą zostać wypłacone (w formie gotówkowej) uposażonym dopiero po ustaleniu, jaka część środków należna jest współmałżonkowi.

Więcej

Dokumenty niezbędne do dokonania wypłaty transferowej dla współmałżonka.

W celu dopełnienia formalności związanych z transferem środków należy przesłać do OFE następujące dokumenty:

 • Wniosek dotyczący przekazania środków z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu,
 • oświadczenie dotyczące zmiany w stosunkach małżeńskich w okresie trwania małżeństwa. W przypadku, gdy w okresie trwania małżeństwa nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych między małżonkami należy również przesłać dokument potwierdzający zmianę w małżeńskich stosunkach majątkowych (prawomocne orzeczenie sądu, umowę między współmałżonkami, prawomocne orzeczenie separacji, w przypadku rozwodu – wyrok sądu z datą uprawomocnienia się wyroku). Jeżeli nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu, należy dodatkowo przesłać dokumenty potwierdzające dokonanie podziału środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu.

Więcej

Dokumenty niezbędne do dokonania wypłaty gotówkowej dla osób uposażonych.

W celu dopełnienia formalności związanych z wypłatą środków uposażonym należy przesłać do OFE następujące dokumenty:

W przypadku osób pełnoletnich

 • wypełniony wniosek,
 • skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu,
 • dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem o wypłatę (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

W przypadku osób małoletnich

 • wypełniony wniosek (wniosek musi być podpisany przez osobę występującą w imieniu małoletniego),
 • skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia małoletniego,
 • w przypadku, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny: zaświadczenie sądu opiekuńczego o ustanowienie danej osoby opiekunem małoletniego.

Więcej

Gdzie można potwierdzić za zgodność z oryginałem wymagane dokumenty?

Uprawnienia do potwierdzenia stosownych dokumentów posiadają: notariusz oraz jednostki samorządu terytorialnego właściwe dla miejsca wydania dokumentu (Urząd Gminy, Urząd Miasta) jak również upoważnione osoby w oddziałach ING (Dyrektor placówki lub wyznaczona Sekretarka).

Więcej

W jakim terminie i w jaki sposób fundusz dokona wypłaty środków z rachunku zmarłego uczestnika funduszu?

W przypadku  osób uposażonych lub spadkobierców

OFE jest zobowiązane dokonać wypłaty środków należnych osobom uposażonym najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty, nie wcześniej jednak niż przed upływem 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów.

Wypłata środków z tytułu wspólności majątkowej dla współmałżonka

Wypłata środków dla współmałżonka nazywana jest wypłatą transferową, ponieważ polega na transferze środków z konta zmarłego Członka OFE, na konto jego współmałżonka. Wypłaty transferowe dokonywane są w ostatnim dniu roboczym następujących miesięcy: luty, maj, sierpień i listopad.

Wypłaty dokonywane są dla osób, które dostarczyły komplet dokumentów niezbędnych do realizacji transferu do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy (odpowiednio do 25 dnia następujących miesięcy: styczeń, kwiecień, lipiec i październik).

Więcej

Czy istnieje możliwość jednorazowej wypłaty środków z rachunku założonego dla współmałżonka (art.128 Ustawy o OFE) ?

Fundusz Emerytalny może dokonać jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku, pod warunkiem spełnienia przez właściciela rachunku jednego z niżej ustalonych kryteriów:

- uzyskania decyzji przyznającej emeryturę, emeryturę rolniczą, zaopatrzenie emerytalne, uposażenie w stanie spoczynku,

- nie nabycia prawa do emerytury, w przypadku ukończenia 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę,

- środki zgromadzone na rachunku członka OFE urodzonego przed 1 stycznia 1969 r. nie są wyższe od kwoty stanowiącej:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
 • 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r.

Więcej

Czy od środków wypłaconych uposażonym w formie gotówkowej zostanie pobrany podatek dochodowy?

Tak, zostanie pobrany 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku, czyli OFE.

Więcej

Czy od środków wypłaconych uposażonym lub spadkobiercom zostanie pobrany podatek od spadków i darowizn?

Nie, nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka OFE nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Więcej